نهاد های بخش نشتا PDF Print E-mail
Written by مدیریت سایت   
Sunday, 09 May 2010 08:47

نهادهای بخش نِشتا

دفتر امام جمعه بخش

آدرس: نشتارود- خ 17 شهریور- جنب مسجد جامع

شماره تماس: 01924662405                 فکس: 01924662405

شورای اسلامی بخش نشتا

آدرس: نشتارود- خ 15 خرداد- طبقه اول پاساژ رنجبر

شماره تماس:  01924664244                فکس: 01924664245

شورای اسلامی شهر نشتارود

آدرس: نشتارود- خ 17 شهریور- جنب آتش نشانی

شماره تماس:  01924665055                فکس:  01924665055

مرکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

آدرس: نشتارود- خ 17 شهریور بعد از پمپ بنزین

شماره تماس: 3-01924663202                        فکس: 01924663243

مرکز بهداشتی درمانی و درمانگاه شبانه روزی نشتارود

آدرس: نشتارود- خ 17 شهریور

شماره تماس:  01924662465                فکس:

مرکز بهداشتی درمانی تمشکل

آدرس: نشتارود- خ 15 خرداد- روستای تمشکل

شماره تماس:  01924763890                فکس:

مرکز بهداشتی درمانی کترا

آدرس: نشتارود- روستای کترا

شماره تماس:  01924722522                فکس:

مجتمع شورای حل و اختلاف بخش

آدرس: نشتارود- خ 17 شهریور- ساختمان دادگاه

شماره تماس:  01924666658                 فکس: 01924666658

مجتمع شورای حل و اختلاف شهر نشتارود

آدرس: نشتارود- خ 17 شهریور- ساختمان شورای شهر

شماره تماس:  01924665056                فکس: 01924665056

تعاونی دهیاریهای وصال بخش

آدرس: نشتارود- خ 17 شهریور - جنب بانک صادرات

شماره تماس:  01924660301               فکس: 01924660302

تعاونی دامداران شهرستان تنکابن

آدرس: نشتارود- خ 17 شهریور

شماره تماس:  01924662837                فکس: 01924662937

تعاونی مرزنشینان

آدرس: نشتارود- خ 15 خرداد- طبقه دوم پاساژ رنجبر

شماره تماس:  01924663078                فکس: 01924663079

تعاونی روستایی نشتارود

آدرس: نشتارود- خ 17 شهریور

شماره تماس: 01924662417                 فکس: 01924662617

تعاونی روستایی تمشکل

آدرس: نشتارود- خ 15 خرداد- روستای تمشکل

شماره تماس: 01924762280                فکس:

تعاونی روستایی زوار

آدرس: نشتارود- روستای زوار

شماره تماس:  01924482946                فکس:

تعاونی روستایی کترا

آدرس: نشتارود- روستای کترا

شماره تماس:  01924722400               فکس:

تعاونی روستایی پلسرا

آدرس: نشتارود- روستای پلسرا

شماره تماس:                                    فکس:

تعاونی ماهی گیری (پره) شهید رزاقی

آدرس: نشتارود

شماره تماس:      01924662882            فکس:

تعاونی ماهی گیری ظفر

آدرس: نشتارود

شماره تماس:                                 فکس:

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی بخش

آدرس: نشتارود- خ 17 شهریور- جنب مسجد جامع

شماره تماس:  01924662405         فکس: 01924662405

کتابخانه عمومی بخش

آدرس: نشتارود- خ 17 شهریور- جنب شورای اسلامی شهر

شماره تماس:  01924662292        فکس: 01924662292

Last Updated on Tuesday, 05 February 2013 12:57