قانون‌ تعاريف‌ و ضوابط‌ تقسيمات‌ كشوري‌ PDF Print E-mail
Written by مدیریت سایت   
Sunday, 09 May 2010 10:41

قانون‌ تعاريف‌ و ضوابط‌ تقسيمات‌ كشوري‌

مصوب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ - 15/4/1362

ماده‌ 2:

روستا واحد مبدأ تقسيمات‌ كشوري‌ است‌ كه‌ از لحاظ‌ محيط ‌زيستي‌ (وضع‌ طبيعي‌، اجتماعي‌، فرهنگي‌ و اقتصادي‌) همگن‌ بوده‌ كه‌ باحوزه‌ و قلمرو معين‌ ثبتي‌ يا عرفي‌ مستقل‌ كه‌ حداقل‌ تعداد 20 خانوار يا صدنفر اعم‌ از متمركز يا پراكنده‌ در آنجا سكونت‌ داشته‌ باشند و اكثريت‌ ساكنان‌دايمي‌ آن‌ به‌ طور مستقيم‌ يا غير مستقيم‌ به‌ يكي‌ از فعاليتهاي‌ كشاورزي‌،دامداري‌، باغداري‌ به‌ طور اعم‌ و صنايع‌ روستايي‌ و صيد و يا تركيبي‌ از اين‌فعاليتها اشتغال‌ داشته‌ باشند و در عرف‌ به‌ عنوان‌ ده‌، آبادي‌، دهكده‌ يا قريه‌ناميده‌ مي‌شده‌ است‌.

تبصره‌ 1- مزرعه‌ نقطه‌ جغرافيايي‌ و محلي‌ است‌ كشاورزي‌ كه‌ بنا به‌تعريف‌، روستا نبوده‌ و به‌ دو شكل‌ مستقل‌ و تابع‌ شناخته‌ مي‌شود.

تبصره‌ 2- مكان‌ به‌ نقطه‌اي‌ اطلاِ مي‌شود كه‌ بنا به‌ تعريف‌ روستانبوده‌ و بيشتر محل‌ انجام‌ فعاليتهاي‌ غير كشاورزي‌ (كارخانه‌، ايستگاه‌،كارگاه‌، قهوه‌خانه‌ و نظاير آنها) است‌ كه‌ به‌ دو شكل‌ مستقل‌ و تابع‌ شناخته‌مي‌شود.

تبصره‌ 3- مزرعه‌ و مكان‌ تابع‌ در محدوده‌ ثبتي‌ يا عرفي‌ روستاي‌متبوع‌ خود و به‌ طور كلي‌ از لحاظ‌ نظام‌ تقسيمات‌ كشوري‌ جزو آن‌ محسوب‌مي‌شود.

تبصره‌ 4- مزرعه‌ و مكان‌ مستقل‌ داراي‌ محدودة‌ ثبتي‌ يا عرفي‌ معين‌ ومستقل‌ بوده‌ و از لحاظ‌ نظامات‌ اداري‌ زير پوشش‌ واحد تقسيماتي‌ مربوطه‌حسب‌ مورد مي‌باشد.

ماده‌ 3:

دهستان‌ كوچكترين‌ واحد تقسيمات‌ كشوري‌ است‌ كه‌ داراي‌محدوده‌ جغرافيايي‌ معين‌ بوده‌ و از به‌ هم‌ پيوستن‌ چند روستا، مكان‌ ومزرعه‌ همجوار تشكيل‌ مي‌شود كه‌ از لحاظ‌ محيط‌ طبيعي‌، فرهنگي‌،اقتصادي‌ و اجتماعي‌ همگن‌ بوده‌ و امكان‌ خدمات‌رساني‌ و برنامه‌ريزي‌ درسيستم‌ و شبكه‌ واحدي‌ را فراهم‌ مي‌نمايد.

تبصره‌ 1- حداقل‌ جمعيت‌ دهستان‌ با در نظر گرفتن‌ وضع‌ پراكندگي‌ واقليمي‌ كشور به‌ سه‌ درجه‌ تراكمي‌ به‌ شرح‌ زير تقسيم‌ مي‌شود:

الف‌) تراكم‌ زياد 8000 نفر

ب‌) تراكم‌ متوسط‌ 6000 نفر

ج‌) تراكم‌ كم‌ 4000 نفر

تبصره‌ 2- دهستانهاي‌ موجود كه‌ از نظر وسعت‌، جمعيت‌ و دسترسي‌داراي‌ تراكم‌ مطلوب‌ بوده‌ در قالب‌ موجود باقي‌ و آن‌ تعداد از دهستانهايي‌ كه‌از اين‌ لحاظ‌ نامتناسب‌ مي‌باشند از طريق‌ تقسيم‌ و يا ادغام‌ تعديل‌ و به‌دهستانهاي‌ جديد تبديل‌ خواهند شد.

تبصره‌ 3- مركز دهستان‌ منحصراً روستايي‌ از همان‌ دهستان‌ است‌ كه‌مناسبترين‌ مركز خدمات‌ روستايي‌ آن‌ محدوده‌ شناخته‌ مي‌شود.

ماده‌ 13:

هر گونه‌ انتزاع‌، الحاِ، تبديل‌، ايجاد، ادغام‌ و نيز تعيين‌ وتغيير مركزيت‌ و تغيير نام‌ و نامگذاري‌ واحدهاي‌ تقسيمات‌ كشوري‌، به‌ جزاستان‌ بنا به‌ پيشنهاد وزارت‌ كشور و تصويب‌ هيات‌ وزيران‌ خواهد بود.

Last Updated on Monday, 10 May 2010 12:40